Услуги

Нашиот професионален тим може да Ви понуди:

- Развој и имплеметација на идејно и проектно решение согласно Вашите потреби, за организација на современа кантина (кујна, магацински простор и трпезарија) со спецификација на потрбна опрема за нејзино непречено функционирање
- Изработка на комплетен елаборат со норматви на производи и потребни биолошки калорични вредности
Покрај ова, со цел да изградиме подолгорочна соработка и партерски однос, спремни сме да инвестираме во целосно опремување на опремата во кујната.

Значењето на исхраната на работното место

Индустри Сервис особено внимание посветува на квалитетот, составот и хранливоста на оброкот како и на постојаната контрола за примена на Добрата хигиенска и Добрата производна пракса. Современото планирање на храната и исхраната за персоналот во индустриските погони ги зема во предвид интензитетот на работа, условите на работната средина и енергетските потреби.
Доволна и правилна исхрана на човекот е битен фактор за неговото здравје како и за одржување на неговата работна и психофизичка способност. 
Исхраната и потребите на организмот мора да бидат во меѓусебна рамнотежа - енергетската вредност на храната мора да биде во склад со потребите на организмот. Недоволна или неправилна исхрана може да доведе до пореметување кое ја намалува способноста за физички и технички напор, како и долготрајно телесно и душевно напрегање. Последиците на овие пореметувања најчесто се јавуваат со намалена комуникација и внимание, поспаност и продолжено време на реакција, што допринесува до поголема траума и зголемен процент на грешки во процесот на производство.
  Според Светската организација на трудот (ILO) и Светската здравствена организација (WHO), овозможувањето на адекватната исхрана на работното место може да ја зголеми продуктивноста на работниците до 20%.
Покрај повисоката продуктивност, концептот на организирана исхрана, од една страна влијае врз намалување на отсуствата од работа и боледувањата, а од друга страна допринесува за зголемување на личното задоволство и благосостојба на работниците.
Организираната исхрана на персоналот во Вашата компанија од страна на Индустри Сервис ќе допринесува работникот успешно и продуктивно да ги извршува работитните задачи, бидејќи се задоволени неговите потреби за исхрана. 
Имајќи не нас како Ваш партнер, Вие целосно ќе можете да се фокусирате на Вашето производство.

About
About
About
About